Innovative Wealth Solution Co., Ltd.
Leader of family and wealth solutions & one stop service provider
  •  info@wealthsolution.co.th
  •  (66)2-108-1517

คุณ รัตนาวดี อนุสรณ์วงศ์ชัย CFP® - Professional Financial Planner

รัตนาวดี อนุสรณ์วงศ์ชัย CFP®
  • คุณ รัตนาวดี อนุสรณ์วงศ์ชัย CFP®
  • Personal Financial Planner
  • CFP®

บทความทั้งหมดจากคุณ รัตนาวดี อนุสรณ์วงศ์ชัย CFP®

นัดหมายกับที่ปรึกษาทางการเงินของเรา

นัดหมายกับที่ปรึกษาทางการเงินของเรา

คุณสามารถติดต่อ และนัดหมายเพื่อปรึกษาหรือสอบถามเรื่องราวต่างๆ ด้านการเงิน กับนักวางแผนทางการเงินมืออาชีพของเราได้ที่นี่ เพียงแค่กรอกแบบฟอร์ด้านล่างนี้ แล้วที่ปรึกษาทางการเงินของเราจะติดต่อกลับไปหาคุณ

นักวางแผนการเงินมืออาชีพด้วยคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

นักวางแผนการเงินมืออาชีพด้วยคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

CFP - Certified Financial Planner
Certified Financial Planner
IARFC - International Association of Registered Financial Consultants
International Association of Registered Financial Consultants
FChFP - Fellow Chartered Financial Practitioner
Fellow Chartered Financial Practitioner