Innovative Wealth Solution Co., Ltd.
Leader of family and wealth solutions & one stop service provider
 •  info@wealthsolution.co.th
 •  (66)2-108-1517
กรณีศึกษาทางการเงิน

ตัวอย่างกรณีศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

 1. เริ่มต้นวิชาชีพแพทย์ อายุประมาณ 32 ปี
 2. เพศหญิง
 3. รายได้ประมาณ 250,000 บาทต่อเดือน
 4. สถานภาพ โสด
 5. มีประสบการด้านการลงทุนในเงินฝาก
 6. มีรายจ่ายที่ต้องรับผิดชอบประจำต่อเดือน ประมาณ 60,000 บาทต่อเดือน
 7. ยังไม่มีโครงการศึกษาต่อเฉพาะทาง
 8. ต้องการซื้อรถใหม่ราคาประมาณ 1ล้าน และมีคอนโดมิเนี่ยมราคาประมาณ 5 ล้านบาทภายใน 2 ปี
 9. ต้องการมีเงิน 10 ล้านภายใน 5 ปี
 10. มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลปีละ 250,000 บาท
 11. รับความเสี่ยงด้านการลงทุนได้น้อย (Conservative)
 12. ยังไม่มีทรัพย์สิน และหนี้สิน
 13. ชอบเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ ใช้เงินประมาณปีละ 2 แสนบาท
 14. มีคุณพ่อ และคุณแม่ให้ดูแล
Current cash flow statement

เป้าหมายสำคัญในการพิจารณา

การจัดการกระแสเงินสด
 • แผนการจัดการกระแสเงินสด และสภาพคล่องที่จำเป็น และผันแปร
การจัดการด้านภาษีเงินได้
 • แผนการจัดการด้านภาษีบุคคลธรรมดา และหน่วยภาษี
 • การจัดการด้านค่าลดหย่อนทางภาษีอากร และผลิตภัณทฑ์ทางการเงิน
 • บริหารความเหมาะสมด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น LTF, RMF, Insurance และ Annuity ให้สอดคล้องกับแผนภาษีฯ และเป้าหมายทางการเงิน
เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)
 • แผนการออมและการลงทุนเพื่อการซื้อรถ และคอนโดมิเนี่ยม
 • แผนการใช้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และยานพาหนะ
เป้าหมายทางการเงินระยะกลาง (ไม่เกิน 10 ปี)
 • แผนการออม และการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ครบ 10 ล้าน
เป้าหมายทางการเงินระยะยาว (เกิน 10 ปี)
 • แผนการออม และการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนเกษียณอายุเมืออายุ 50 ปี
ด้านการบริหารความเสี่ยง (การประกันชีวิต และสุขภาพในระยะยาว)
 • แผนการประกันชิวิตทุพพลภาพ และการขาดรายได้
 • แผนสวัสดิการสุขภาพเหมาจ่ายส่วนตัวในระยะยาว

ข้อมูลทั่วไป

 1. วิชาชีพแพทย์ อายุประมาณ 41 ปี
 2. เพศชาย
 3. รายได้ประมาณ 800,000 บาทต่อเดือน เป็นรายได้ทางเดียวของครอบครัว
 4. สถานะภาพสมรส มีบุตร 2 คน อายุ 13 และ 15ปี ต้องการให้ศึกษาในประเทศไทยถึงบริญญาตรี และปริญญาโทที่อเมริกา
 5. มีประสบการด้านการลงทุนในกองทุนรวม และเงินฝาก
 6. มีรายจ่ายที่ต้องรับผิดชอบประจำต่อเดือนประมาณ 300,000 บาท
 7. มีบ้านราคาประมาณ 5 ล้านบาท
 8. มีภาระหนี้คงเหลือ 1 ล้านบาท
 9. เพิ่งซี้อรถ SUV ราคา 3 ล้านด้วยเงินสด
 10. มีเงินสดประมาณ 2 ล้านบาท
 11. มีการลงทุนในกองทุนรวม 2 ล้านบาท
 12. รับความเสี่ยงด้านการลงทุนได้ปานกลาง (Moderate)
 13. ชอบเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ใช้เงินประมาณปีละ 300,000 แสนบาทต่อปี
 14. กำลังพิจารณาด้านแผนการศึกษาบุตร และแผนการเกษียณเมื่ออายุ 55 ปี
Current cash flow statement and Asset & liability statement

เป้าหมายสำคัญในการพิจารณา

การจัดการกระแสเงินสด
 • แผนการจัดการกระแสเงินสด และสภาพคล่องที่จำเป็น และผันแปร
การจัดการด้านภาษีเงินได้
 • แผนการจัดการด้านภาษีบุคคลธรรมดา และหน่วยภาษี
 • การจัดการด้านค่าลดหย่อนทางภาษีอากร และผลิตภัณทฑ์ทางการเงิน
 • บริหารความเหมาะสมด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น LTF, RMF, Insurance และ Annuity ให้สอดคล้องกับแผนภาษีฯ และเป้าหมายทางการเงิน
เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)
 • -
เป้าหมายทางการเงินระยะกลาง (ไม่เกิน 10 ปี)
 • แผนการศึกษาบุตรทั้งสองคนที่อเมริกา
เป้าหมายทางการเงินระยะยาว (เกิน 10 ปี)
 • แผนการออม และการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนเกษียณอายุเมืออายุ 55 ปี
ด้านการบริหารความเสี่ยง (การประกันชีวิต และสุขภาพในระยะยาว)
 • แผนการประกันชิวิตทุพพลภาพ และการขาดรายได้
 • แผนสวัสดิการสุขภาพเหมาจ่ายส่วนตัวในระยะยาวสำหรับครอบครัว

ข้อมูลทั่วไป

 1. กรณีศึกษาที่ 3: เจ้าของธุรกิจ
 2. เพศชาย
 3. อายุประมาณ 45 ปี
 4. ยอดขายประมาณ 2,000 ล้าน
 5. มีกำไรสุทธิธุรกิจประมาณ 40 ล้าน
 6. มีส่วนของผู้ถือหุ้น 80 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดที่ 60 ล้านบาท
 7. บริหารงานขายร่วมกับภรรยา
 8. สถานะภาพสมรส มีบุตร 1 คน อายุ 6 ปี ต้องการให้ศึกษาในประเทศไทยถึงบริญญาตรี และปริญญาโทที่อังกฤษ
 9. มีประสบการด้านการลงทุนในกองทุนรวม และเงินฝาก
 10. มีรายได้จากเงินเดือนละ 250,000 บาทต่อเดือน
 11. มีรายจ่ายส่วนที่ต้องรับผิดชอบประจำต่อเดือนประมาณ 100,000 บาท
 12. มีบ้านราคาประมาณ 7 ล้านบาท
 13. มีค้ำประกันวงเงินกู้ธุรกิจ 200 ล้านบาท
 14. มีเงินสดส่วนตัวประมาณ 2 ล้านบาท
 15. มีการลงทุนในกองทุนรวม 3 ล้านบาท
 16. รับความเสี่ยงด้านการลงทุนได้ปานกลาง (Moderate)
 17. ชอบเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศใช้เงินประมาณปีละ 150,000 บาท/ปี
 18. กำลังพิจารณาด้านแผนการศึกษาบุตร และแผนการเกษียณเมื่ออายุ 55 ปี
 19. กำลังพิจารณาการแยกทรัพย์สินบริษัท กับทรัพย์สินส่วนตัว
Current cash flow statement and Asset & liability statement

เป้าหมายสำคัญในการพิจารณา

การจัดการกระแสเงินสด
 • แผนการจัดการกระแสเงินสด และสภาพคล่องที่จำเป็น และผันแปร
การจัดการด้านภาษีเงินได้
 • แผนการจัดการด้านภาษีบุคคลธรรมดา และหน่วยภาษี
 • การจัดการด้านค่าลดหย่อนทางภาษีอากร และผลิตภัณทฑ์ทางการเงิน
 • บริหารความเหมาะสมด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น LTF, RMF, Insurance และ Annuity ให้สอดคล้องกับแผนภาษีฯ และเป้าหมายทางการเงิน
เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)
 • -
เป้าหมายทางการเงินระยะกลาง (ไม่เกิน 10 ปี)
 • -
เป้าหมายทางการเงินระยะยาว (เกิน 10 ปี)
 • แผนการศึกษาบุตรที่อังกฤษ
 • แผนการออม และการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนเกษียณอายุเมืออายุ 55 ปี
ด้านการบริหารความเสี่ยง (การประกันชีวิต และสุขภาพในระยะยาว)
 • แผนการประกันชิวิตทุพพลภาพ และการขาดรายได้
แผนสวัสดิการสุขภาพเหมาจ่ายส่วนตัวในระยะยาวสำหรับครอบครัว
 • แผนคุ้มครองภาระหนี้สิน ที่กรรมการค้ำประกัน และธุรกิจ
 • การจัดการด้านจัดการเงินส่วนธุรกิจ และสินทรัพย์ส่วนตัว
นัดหมายกับที่ปรึกษาทางการเงินของเรา

นัดหมายกับที่ปรึกษาทางการเงินของเรา

คุณสามารถติดต่อ และนัดหมายเพื่อปรึกษาหรือสอบถามเรื่องราวต่างๆ ด้านการเงิน กับนักวางแผนทางการเงินมืออาชีพของเราได้ที่นี่ เพียงแค่กรอกแบบฟอร์ด้านล่างนี้ แล้วที่ปรึกษาทางการเงินของเราจะติดต่อกลับไปหาคุณ

นักวางแผนการเงินมืออาชีพด้วยคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

นักวางแผนการเงินมืออาชีพด้วยคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

CFP - Certified Financial Planner
Certified Financial Planner
IARFC - International Association of Registered Financial Consultants
International Association of Registered Financial Consultants
FChFP - Fellow Chartered Financial Practitioner
Fellow Chartered Financial Practitioner