Innovative Wealth Solution Co., Ltd.
Leader of family and wealth solutions & one stop service provider
  •  info@wealthsolution.co.th
  •  (66)2-108-1517
ทำไมต้องเลือกใช้บริการจาก iWS?

ทำไมต้องเลือกใช้บริการจาก iWS Wealth Advisory?

iWS Wealth Advisory มีกระบวนการออกแบบแผนทางการเงินเฉพาะบุคคล คิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยทีมนักวางแผนการเงินอิสระที่ให้บริการโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระยะยาว

ด้วยมาตรฐานทางการเงินสากล

สิ่งที่เราให้คำปรึกษานั้น ล้วนแต่มีพื้นฐานมาจากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสินค้าทางการเงินทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการทำงานที่สอดคล้องกันทั้งกระบวนการบนหลักการเงินสากล

โซลูชั่นแผนการเงินแบบองค์รวมและครอบคลุม

มุ่งเน้นการสร้างแผนทางการเงินส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินเบื้องต้น จนถึงเป้าหมายทางการเงินที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพจากนักวางแผนการเงินอิสระ

และที่สำคัญที่สุดที่สร้างความแตกต่างของ iWS Wealth Advisory คือ...

  • การออกแบบแผนและแบบจำลองทางการเงินอย่างเป็นระบบเฉพาะบุคคล
  • ความสามารถของนักวางแผนการเงินของเราที่มีความสามารถหลากหลายตามหลักสูตรนักวางแผนทางการเงินสากล CFP, IARFC และ FChFP
  • ความหลากหลายด้านพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้บริการทางการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • การให้บริการที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระยะยาว

นักวางแผนการเงินของเรา

Siriporn Lekhakula<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>RFC, AFPT<sup>TM</sup>, FChFP</div>

Siriporn Lekhakula
RFC, AFPTTM, FChFP

แสดงรายละเอียด

Akarawut Lekhakula<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>RFC</div>

Akarawut Lekhakula
RFC

แสดงรายละเอียด

Ittapat Akaraveepakin<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>FChFP</div>

Ittapat Akaraveepakin
FChFP

แสดงรายละเอียด

Nitinant Trongtrairat<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>CFP<sup>®</sup></div>

Nitinant Trongtrairat
CFP®

แสดงรายละเอียด

Chanutda Ratanapruks<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>FChFP</div>

Chanutda Ratanapruks
FChFP

แสดงรายละเอียด

Puttikorn Pasupat<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>AFPT<sup>TM</sup></div>

Puttikorn Pasupat
AFPTTM

แสดงรายละเอียด

Pitchayarat Niemboobpha<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>FChFP, AFPT<sup>TM</sup></div>

Pitchayarat Niemboobpha
FChFP, AFPTTM

แสดงรายละเอียด

Nuttaluk Kanjanaviroj

Nuttaluk Kanjanaviroj

แสดงรายละเอียด

Panu Jintakosol

Panu Jintakosol

แสดงรายละเอียด

Satakun Boonsing

Satakun Boonsing

แสดงรายละเอียด

Sirirat Tanaseth<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>CFP<sup>®</sup>, FChFP</div>

Sirirat Tanaseth
CFP®, FChFP

แสดงรายละเอียด

Autthawat Ratanapruks<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>FChFP</div>

Autthawat Ratanapruks
FChFP

แสดงรายละเอียด

Matas Twitchsri

Matas Twitchsri

แสดงรายละเอียด

Wilinda Khamdee<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>CFP<sup>®</sup></div>

Wilinda Khamdee
CFP®

แสดงรายละเอียด

Duangjai Khamala

Duangjai Khamala

แสดงรายละเอียด

Parichat Chaiyo

Parichat Chaiyo

แสดงรายละเอียด

Rattanavadee Anusornvongchai<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>CPA, CFP<sup>®</sup></div>

Rattanavadee Anusornvongchai
CPA, CFP®

แสดงรายละเอียด

Viroon Phaisakamas<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>AFPT<sup>TM</sup></div>

Viroon Phaisakamas
AFPTTM

แสดงรายละเอียด

Asawaded Jintakosol<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>AFPT<sup>TM</sup></div>

Asawaded Jintakosol
AFPTTM

แสดงรายละเอียด

Supakanya Boonsing<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>FChFP, AFPT<sup>TM</sup></div>

Supakanya Boonsing
FChFP, AFPTTM

แสดงรายละเอียด

Haruetai Limudompunth

Haruetai Limudompunth

แสดงรายละเอียด

Napaphach Homjantra<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>FchFP</div>

Napaphach Homjantra
FchFP

แสดงรายละเอียด

Alisara Mahawanchai<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>AFPT<sup>TM</sup>, FChFP</div>

Alisara Mahawanchai
AFPTTM, FChFP

แสดงรายละเอียด

Thunyaphut Voravongsatit<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>CPA, CFA, CFP<sup>®</sup></div>

Thunyaphut Voravongsatit
CPA, CFA, CFP®

แสดงรายละเอียด

Pimpisut Sriwong

Pimpisut Sriwong

แสดงรายละเอียด

Tanyatorn Trongtrairat

Tanyatorn Trongtrairat

แสดงรายละเอียด

Pararux Cherdrungsi<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>FChFP</div>

Pararux Cherdrungsi
FChFP

แสดงรายละเอียด

Supanee Kasemsamphan<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>FChFP, AFPT<sup>TM</sup></div>

Supanee Kasemsamphan
FChFP, AFPTTM

แสดงรายละเอียด

Lalita Banchuin<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>AFPT<sup>TM</sup>, FChFP</div>

Lalita Banchuin
AFPTTM, FChFP

แสดงรายละเอียด

Weeranun Lekhakula<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>AFPT<sup>TM</sup></div>

Weeranun Lekhakula
AFPTTM

แสดงรายละเอียด

Mehtapat Kongsinpawats<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>FchFP</div>

Mehtapat Kongsinpawats
FchFP

แสดงรายละเอียด

Tammasin Tanedkedsakul

Tammasin Tanedkedsakul

แสดงรายละเอียด

Duangjai Pawarinpong<div style='padding:.5em 0 0 0; font-size:0.75em;'>FChFP</div>

Duangjai Pawarinpong
FChFP

แสดงรายละเอียด

Paphada Trongtrairat

Paphada Trongtrairat

แสดงรายละเอียด

นัดหมายกับที่ปรึกษาทางการเงินของเรา

นัดหมายกับที่ปรึกษาทางการเงินของเรา

คุณสามารถติดต่อ และนัดหมายเพื่อปรึกษาหรือสอบถามเรื่องราวต่างๆ ด้านการเงิน กับนักวางแผนทางการเงินมืออาชีพของเราได้ที่นี่ เพียงแค่กรอกแบบฟอร์ด้านล่างนี้ แล้วที่ปรึกษาทางการเงินของเราจะติดต่อกลับไปหาคุณ

นักวางแผนการเงินมืออาชีพด้วยคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

นักวางแผนการเงินมืออาชีพด้วยคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

CFP - Certified Financial Planner
Certified Financial Planner
IARFC - International Association of Registered Financial Consultants
International Association of Registered Financial Consultants
FChFP - Fellow Chartered Financial Practitioner
Fellow Chartered Financial Practitioner