บริการของ iWS

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล

กว่า 20 ปีแล้ว ที่นักวางแผนการเงินของบริษัท iWS Wealth Advisory มุ่งมั่นและทุ่มเทกับการเป็นผู้ให้บริการด้านการวางแผนการเงินแบบครบวงจรรอบด้าน

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

"ลูกค้าต้องมาก่อน"

ปณิธานอันแน่วแน่

ด้วยหลักการที่ว่า "ลูกค้าต้องมาก่อน" ...กว่า 20 ปีที่นักวางแผนทางการเงินภายใต้ iWS Wealth Advisory ทุ่มเทกับการเป็นผู้ให้บริการด้านการวางแผนการเงินที่ครบวงจรด้วยความเป็นอิสระในการเลือกใช้สินค้าทางการเงิน จึงสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าได้อย่างไม่เกิดความลำเอียงในการเลือกใช้สินค้าและบริการทางการเงิน ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีที่สุด

"ให้ความสำคัญกับเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าในทุกมิติเป็นสำคัญ"

มาตรฐานระดับสากล

iWS Wealth Advisory ไม่ได้นำเสนอสินค้าเพียงเพราะความพึงพอใจส่วนตัวของลูกค้า แต่เรายึดหลักการการวางแผนทางการเงินสากล โดยกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าด้วยความถูกต้อง แล้วจึงเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพราะเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน


ปรับแผนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

เราตระหนักเสมอว่า กุญแจความสำเร็จของแผนการเงินของลูกค้าอยู่ที่การได้ช่วยลูกค้าให้สามารถกำหนดเป้าหมายทางการเงินและบรรลุเป้าหมายในระยะต่างๆ เช่น เรื่องภาษี การเกษียณอายุ การศึกษาบุตร การพิทักษ์ปกป้องหนี้สิน รูปแบบการใช้ชีวิตระยะยาวในบั้นปลายของชีวิต การท่องเที่ยว ฯลฯ ดังนั้นเราจึงใช้ความระมัดระวังและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการออกแบบแบบจำลองทางการเงิน ผ่านกระบวนการและเครื่องมือที่สามารถสะท้อนในทุกมิติของลูกค้าของเรา พร้อมที่จะปรับปรุงให้เหมาะสม และสอดคล้องเป็นตัวตนของลูกค้าอย่างแท้จริง และยังมีการติดตามปรับปรุงรายงานทางการเงินให้ใกล้เคียงกับการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ และหนี้สินของลูกค้าอีกด้วย


แบบจำลองทางการเงินอย่างเป็นระบบ

การวางแผนทางการเงิน คือการสร้างแบบจำลองทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าในทุกมิติเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้ลูกค้าสามารถเข้าใจ และบรรลุเป้าหมายทางการเงินในทุกช่วงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับวิกฤติการณ์ทางการเงินอย่างไม่คาดฝัน นักวางแผนการเงินจะทำงานร่วมกับลูกค้า ไม่เพียงแต่เป็นที่ปรึกษา แต่เสมือนเป็นหุ้นส่วนความมั่งคั่ง และออกแบบแผนความมั่งคั่งเฉพาะบุคคล รวมถึงการให้ข้อมูล บริการ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากสถาบันทางการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่เหมาะสม โดยไม่โน้มเอียงไปยังบริการหรือสินค้าทางการเงินด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้ลูกค้าของเราใช้ในการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยม


การวางแผนการเงินส่วนบุคคล เป็นหนึ่งในบริการของ iWS กุญแจความสำเร็จของแผนการเงินของลูกค้าอยู่ที่การได้ช่วยลูกค้าให้สามารถกำหนดเป้าหมายทางการเงินและบรรลุเป้าหมายในระยะต่างๆ เช่น เรื่องภาษี การเกษียณอายุ การศึกษาบุตร การพิทักษ์ปกป้องหนี้สิน รูปแบบการใช้ชีวิตระยะยาวในบั้นปลายของชีวิต การท่องเที่ยว ฯลฯ ดังนั้นเราจึงใช้ความระมัดระวังและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการออกแบบแบบจำลองทางการเงิน

ขั้นตอนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

01

สถานะทางการเงินปัจจุบัน

สัมภาษณ์ข้อมูลทางการเงิน, กำหนดเป้าหมายทางการเงินระยะต่างๆ, ประเมินกิจกรรมทางการเงิน

02

วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

วิเคราะห์งบกระแสเงินสด และงบดุลทางการเงิน, ประมาณเงินสดสุทธิ, วิเคราะห์เป้าหมายทางการเงิน, สรุปข้อมูลด้านประกันภัย และประกันชีวิต, ดูรายละเอียดด้านภาษี


03

แบบจำลองทางการเงินและข้อเสนอแนะ

สร้างแบบจำลองทางการเงินทางเลือกและและวิเคราะห์ผลกระทบ, กำหนดกลยุทธ์การจัดการกระแสเงินสดและสินทรัพย์, การวิเคราะห์พอร์ทการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง, กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้ และกองทุนเพื่อการศึกษา, กลยุทธ์เตรียมการเกษียณและดูแลสุขภาพระยะยาว, จัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว กลาง สั้น และฉุกเฉิน

04

ปรับปรุง ดำเนินการ และการสนับสนุน

ดำเนินการตามลำดับความสำคัญ, กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการร่วมกัน, ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

05

การประเมินผลงาน และการพัฒนา

ประเมินผลการดำเนินงาน, ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง, อัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

นัดหมายกับที่ปรึกษาทางการเงินของเรา

ติดต่อ และนัดหมาย