Innovative Wealth Solution Co., Ltd.
Leader of family and wealth solutions & one stop service provider
 •  info@wealthsolution.co.th
 •  (66)2-108-1517
บริการของ iWS - การวางแผนการเงินส่วนบุคคล

บริการของ iWS Wealth Advisory Limited การวางแผนการเงินส่วนบุคคล

เส้นทางสู่ความสำเร็จ

ด้วยหลักการที่ว่า "ลูกค้าต้องมาก่อน" ...กว่า 15 ปีที่นักออกแบบแผนทางการเงินภยใต้ iWS Wealth Advisory ทุ่มเทกับการเป็นผู้ให้บริการด้านการวางแผนการเงินที่ครบวงจรด้วยความเป็นอิสระในการเลือกใช้สินค้าทางการเงิน จึงสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าได้อย่างไม่เกิดความลำเอียงในการเลือกใช้สินค้าและบริการทางการเงิน ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลิศ

iWS Wealth Advisory ไม่ได้นำเสนอสินค้าเพียงเพราะความพึงพอใจส่วนตัวของลูกค้า แต่เรายึดหลักการการวางแผนทางการเงินสากล โดยกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าด้วยความถูกต้องแล้วจึงเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพราะเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ล่ะคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน

เราตระหนักเสมอว่า กุญแจความสำเร็จของแผนการเงินของลูกค้าอยู่ที่การได้ช่วยลูกค้าให้สามารถกำหนดเป้าหมายทางการเงินและบรรลุเป้าหมายในระยะต่างๆ เช่น เรื่องภาษี การเกษียณอายุ การศึกษาบุตร การพิทักษ์ปกป้องหนี้สิน รูปแบบการใช้ชีวิตระยะยาวในบั้นปลายของชีวิต การท่องเที่ยว ฯลฯ ดังนั้นเราจึงใช้ความระมัดระวังและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการออกแบบแบบจำลองทางการเงิน ผ่านกระบวนการและเครื่องมือที่สามารถสะท้อนในทุกมิติของลูกค้าของเรา พร้อมที่จะปรับปรุงให้เหมาะสม และสอดคล้องเป็นตัวตนของลูกค้าอย่างแท้จริง และยังมีการติดตามปรับปรุงรายงานทางการเงินให้ใกล้เคียงกับการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ และหนี้สินของลูกค้าอีกด้วย

การวางแผนทางการเงิน คือการสร้างแบบจำลองทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าในทุกมิติเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้ลูกค้าสามารถเข้าใจ และบรรลุเป้าหมายทางการเงินในทุกช่วงจังหวะชีวิตอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับวิกฤติการณ์ทางการเงินอย่างไม่คาดฝัน ผู้ออกแบบแผนทางการเงินจะทำงานร่วมกับลูกค้าไม่เพียงแต่เป็นที่ปรึกษา แต่เสมือนเป็นหุ้นส่วนความมั่งคั่ง และออกแบบแผนความมั่งคั่งเฉพาะบุคคล รวมถึงการให้ข้อมูล บริการ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากสถานบันทางการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ที่เหมาะสม โดยไม่โน้มเอียงไปยังบริการหรือสินค้าทางการเงินด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อลูกค้าของเราใช้ในการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยม

ขั้นตอนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

1. สถานะทางการเงินปัจจุบัน

 • สัมภาษณ์ข้อมูลทางการเงิน
 • กำหนดเป้าหมายทางการเงินระยะต่างๆ
 • ประเมินกิจกรรมทางการเงิน

2. โปรแกรมวางแผนการเงิน iWealth Pro

 • วิเคราะห์งบกระแสเงินสด และงบดุลทางการเงิน
 • ประมาณเงินสดสุทธิ
 • วิเคราะห์เป้าหมายทางการเงิน
 • สรุปข้อมูลด้านประกันภัย และประกันชีวิต
 • ดูรายละเอียดด้านภาษี

3. แบบจำลองทางการเงินและข้อเสนอแนะ

 • สร้างแบบจำลองทางการเงินทางเลือกและและวิเคราะห์ผลกระทบ
 • กำหนดกลยุทธ์การจัดการกระแสเงินสดและสินทรัพย์
 • การวิเคราะห์พอร์ทการลงทุนและกลยุทธ์
 • การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์
 • กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้
 • กลยุทธ์การเตรียมเงินเพื่อการศึกษา
 • กลยุทธ์เตรียมการเกษียณและดูแลสุขภาพระยะยาว
 • จัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว กลาง สั้น และฉุกเฉิน

4. ปรับปรุง ดำเนินการ และการสนับสนุน

 • ดำเนินการตามลำดับความสำคัญ
 • กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการร่วมกัน
 • ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

5. การประเมินผลงาน และการพัฒนา

 • ประเมินผลการดำเนินงาน
 • ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
 • อัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
นัดหมายกับที่ปรึกษาทางการเงินของเรา

นัดหมายกับที่ปรึกษาทางการเงินของเรา

คุณสามารถติดต่อ และนัดหมายเพื่อปรึกษาหรือสอบถามเรื่องราวต่างๆ ด้านการเงิน กับนักวางแผนทางการเงินมืออาชีพของเราได้ที่นี่ เพียงแค่กรอกแบบฟอร์ด้านล่างนี้ แล้วที่ปรึกษาทางการเงินของเราจะติดต่อกลับไปหาคุณ

นักวางแผนการเงินมืออาชีพด้วยคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

นักวางแผนการเงินมืออาชีพด้วยคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

CFP - Certified Financial Planner
Certified Financial Planner
IARFC - International Association of Registered Financial Consultants
International Association of Registered Financial Consultants
FChFP - Fellow Chartered Financial Practitioner
Fellow Chartered Financial Practitioner