ค่าลดหย่อนใหม่ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา "บ้านหลังแรกของปี 2558 และ 2559"

 

หลังจากปีที่แล้วได้มีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมในส่วนของบ้านหลังแรก จนถึงตอนนี้ได้ออกมาเป็นกฏหมายบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  1. ต้องซื้อภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 มีการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นหากจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ระหว่าง 13 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ก็จะเริ่มใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 2558 ถ้าหากจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ระหว่าง 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ก็จะเริ่มใช้สิทธิลดหย่อนปี 2559
  2. อสังหาริมทรัพย์ที่จะเข้าเกณฑ์ลดหย่อนได้ต้องเป็นบ้าน หรืออาคารพร้อมที่ดิน หรือคอนโด และต้องมีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท หากราคาเกิน 3 ล้านบาทจะไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้
  3. ต้องไม่เคยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้าน หรืออาคารพร้อมดิน หรือคอนโดมาก่อน 
  4. สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ 20% ของราคาอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ โดยทยอยลดหย่อน 5 ปี ปีละเท่าๆ กัน 
  5. ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เว้นแต่กรณีผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายหรือกรณีอสังหาริมทรัพย์นั้นสิ้นสภาพไปทั้งหมด

 

ตัวอย่าง ซื้อบ้านราคา 3,000,000 บาท จะได้ค่าลดหย่อนเท่ากับ 600,000 บาท (คำนวณจาก 20% ของ 3,000,000) ซึ่งค่าลดหย่อน 600,000 บาทนี้ จะถูกเฉลี่ยใช้สิทธิได้ 5 ปี ปีละ 120,000 บาท (คำนวณจาก  600,000 / 5)

หวังว่าค่าลดหย่อนที่เพิ่มขึ้นมานี้จะช่วยบรรเทาภาระภาษีของผู้มีเงินได้ที่เพิ่งจะซื้อบ้านได้มากขึ้นนะครับ

วิรุฬห์ ไพศาขมาศ

นักวางแผนการเงิน

Other articles