Innovative Wealth Solution Co., Ltd.
Leader of family and wealth solutions & one stop service provider
  •  info@wealthsolution.co.th
  •  (66)2-108-1517

i-Tax: คุยเฟื่องเรื่องภาษี

บทความใหม่ล่าสุด

เตรียมความพร้อม จากมนุษย์เงินเดือนสู่เถ้าแก่

4 กุมภาพันธ์ 2020 - โดย รัตนาวดี อนุสรณ์วงศ์ชัย CFP®

จากผลการศึกษาของบริษัทเอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด พบว่าอัตราการลาออกของพนักงานในปี 2560 เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 16.6 (จากร้อยละ 16.3 ในปี 2559 และร้อยละ 13.5 ในปี 2558) โดยพนักงานบางส่วนลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวด้วยความตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ...อ่านต่อ

อ่านต่อ

เครดิตภาษีเงินปันผล

20 กุมภาพันธ์ 2019 - โดย ศุภกัญญา บุญสิงห์ FChFP

ปัจจุบัน “หุ้น” เป็นสินค้าการเงินตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการลงทุนในหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อในระยะยาว ดังนั้น ผู้ที่มีเงินออมจากรายได้ประจำกลุ่มหนึ่ง จึงเลือกแบ่งเงินออมมาลงทุนในหุ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับเงินออม...อ่านต่อ

อ่านต่อ

บริหารภาษีสำหรับธุรกิจครอบครัว

24 มกราคม 2019 - โดย รัตนาวดี อนุสรณ์วงศ์ชัย CFP®

ในอดีตที่ผ่านมา จะเห็นการประกอบธุรกิจแบบกงสีหรือธุรกิจครอบครัวจำนวนมาก ซึ่งมีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น บ้างก็ราบรื่นในการส่งต่อ บ้างก็จะเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวไม่ลงตัวบ้าง เกิดศึกชิงมรดกบ้าง จึงเป็นที่มาของการวางแผนก่อนที่จะทำธุรกิจครอบครัว...อ่านต่อ

อ่านต่อ

เรื่องที่ต้องจัดการเมื่อจะออกจากงานประจำ (ตอนที่ 2)

20 พฤศจิกายน 2018 - โดย วิลินดา คำดี CFP®

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว ในเรื่องของการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เราได้ทราบกันไปแล้วว่าเมื่อจะออกจากงานประจำ เรามีวิธีจัดการกองทุนดังกล่าวได้สามวิธี... วันนี้มาดูต่อเนื่องในอีกทางเลือกสุดท้ายในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือ......อ่านต่อ

อ่านต่อ

สารพันราวเรื่องภาษีทั้งหมด

Make appointment with our planner

Make appointment with our planner

Contact and make an appointment with our professional financial planner who can assist you and answer all your questions with just a few click here.

Professional financial planners with international certification.

Professional financial planners with international certification.

CFP - Certified Financial Planner
Certified Financial Planner
IARFC - International Association of Registered Financial Consultants
International Association of Registered Financial Consultants
FChFP - Fellow Chartered Financial Practitioner
Fellow Chartered Financial Practitioner