5 ข้อที่ควรรู้สำหรับภาษีมรดก

 

  1.  สินทรัพย์ที่เข้าข่ายในเกณฑ์ต้องเสียมรดกมี 4 ประเภท คือ อสังหาริมทรัพย์ หุ้นหรือหลักทรัพย์ต่างๆ ในตลาด เงินฝากในสถาบันการเงิน ยานพาหนะที่จดทะเบียน 
  2. หากได้รับมรดกรวมสะสมเกิน 100 ล้านบาทขี้นไป จะต้องเสียภาษีมรดกในส่วนที่เกินเท่านั้น ถ้าเป็นลูกหลานเสียที่อัตรา 5% ถ้าเป็นบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลเสียที่อัตรา 10%
  3. หากลูกหลานได้รับสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกิน 20 ล้านบาทในตลอดปี จะต้องเสียภาษีการให้ในส่วนที่เกินเท่านั้นที่อัตรา 5% หากเป็นบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลได้รับสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทในตลอดปี จะต้องเสียภาษีการให้ในส่วนที่เกินเท่านั้นเสียที่อัตรา 5%
  4. หากลูกหลานได้รับอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกิน 20 ล้านบาทในตลอดปี จะต้องเสียภาษีการให้ในส่วนที่เกินเท่านั้นที่อัตรา 5% หากเป็นบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลได้รับอสังหาริมทรัพย์จะถือว่าเป็นการซื้อขาย จะเสียภาษีในอัตราปกติ
  5. แม้ว่าภาษีมรดกจะมีผลการบังคับใช้แล้ว แต่ก็ยังสามารถวางแผนภาษีมรดกได้ตลอดเวลา การวางแผนภาษีมรดกไม่ใช่เพื่อไม่ให้เสียภาษีเลย แต่เป็นการวางแผนเพื่อให้เสียในอัตราที่รับได้และต้องไม่เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่นนะครับ ดังนั้นการวางแผนภาษีมรดกสามารถทำได้ทุกเวลานะครับ
วิรุฬห์ ไพศาขมาศ

นักวางแผนการเงิน

Other articles