รู้ก่อนทำประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

 

หลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุที่มีการโฆษณากันทั่วไปว่ามีความคุ้มครองสำหรับผู้สูงอายุ แต่ก็ยังสับสนอยู่บ้างว่าประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุนี้มันต่างกับประกันชีวิตทั่วไปอย่างไร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้ออกประกาศให้กรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุของบริษัทประกันชีวิตทุกบริษัท ต้องมีรูปแบบ และ ข้อความ เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อจะได้สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนให้ผู้ทำประกัน ว่า ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุนี้จะแตกต่างกันประกันชีวิตทั่วไป โดยประกันชีวิตผู้สูงอายุจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 

  1. ต้องมีคำว่า “เพื่อผู้สูงอายุ” ต่อท้ายชื่อแบบประกันเสมอ เพื่อแยกว่าเป็นประกันสำหรับเพื่อผู้สูงอายุเท่านั้น ไม่ใช่เป็นประกันทั่วไป

 

  1. ผู้สูงอายุที่จะทำประกันผู้สูงอายุต้องมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีการกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้สูงอายุไว้ที่ 50 ปีขึ้นไป จนถึง 70 หรือ 75 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท

 

  1. ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต การที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือแถลงสุขภาพจะทำให้บริษัทประกันไม่สามารถเอาเรื่องการป่วยด้วยโรคร้ายแรงก่อนทำประกัน มาเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธจากการจ่ายเงินคืนหรือเงินเอาประกันได้

 

  1. หากผู้ทำประกันเสียชีวิตก่อนครบอายุของกรมธรรม์ 2 ปี จะต้องได้เบี้ยประกันคืนพร้อมเงินเพิ่มตามที่บริษัทกำหนด หากเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือ อุบัติเหตุภายใน 2 ปี นับจากวันทำสัญญา บริษัทประกันจะต้องคืนเบี้ยที่ได้รับมาแล้วพร้อมทั้งเงินเพิ่มในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 2% ให้กับผู้รับผลประโยชน์

 

  1. หากผู้ทำประกันเสียชีวิตหลังจากครบอายุของกรมธรรม์ 2 ปีแล้ว จะได้รับเงินเอาประกันเต็มจำนวน หากผ่านวันครบอายุของกรมธรรม์ 2 ปีไปแล้ว ผู้ทำประกันเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรงหรืออุบัติเหตุ ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินเอาประกันเต็มจำนวนเสมอ

 

  1. ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นการคุ้มครองการเสียชีวิต แต่ก็จะมีบางแบบที่มีความคุ้มครองเพิ่มเติมหากเจ็บป่วย ดังนั้นหากจะซื้อประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุแล้วต้องการคุ้มครองการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ จะต้องเลือกและดูเงื่อนไขให้แน่ใจว่ามีความคุ้มครองเพิ่มเติมในการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุหรือไม่ เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดในภายหลังว่าทำไมถึงเคลมค่ารักษาไม่ได้

 

  1. ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุในบางบริษัทจะมีเงินคืนเป็นรายปีให้ เงินคืนของประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุนั้นขึ้นกับแบบประกันและเงื่อนไขของแต่ละบริษัท

 

  1. สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 15 วัน ต้องมีการระบุในสัญญาว่าผู้เอาประกันสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายใน 15 วัน หรือ 30 วันแล้วแต่กรณี นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิต
วิรุฬห์ ไพศาขมาศ

นักวางแผนการเงิน

Other articles